Digital Creative Design

www.digitalcreativedesign.nl

 

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Digital Creative Design: de ontwerper, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63584425 inclusief al haar handelsnamen, tevens zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

b. Opdrachtgever: de wederpartij van Digital Creative Design die opdracht heeft gegeven aan c.q. een overeenkomst heeft gesloten met Digital Creative Design, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf; Hieronder tevens begrepen de Reseller, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf, die op basis van een met Digital Creative Design gesloten resellerovereenkomst tegen betaling onder zijn eigen naam aan zijn eigen klanten goederen en/of diensten van Digital Creative Design verkoopt en/of levert.

c. Overeenkomst: de door de Opdrachtgever aan Digital Creative Design verstrekte opdracht c.q. de door partijen gesloten overeenkomst, waaronder een abonnement tevens wordt begrepen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, alle door Digital Creative Design gesloten overeenkomsten, aanvullende en/of vervolgopdrachten, geleverde goederen, verrichtte diensten en alle overige door Digital Creative Design verrichtte handelingen.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met Digital Creative Design, het accepteren van een door Digital Creative Design gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht en/of het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat en dat deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk gezamenlijk door Digital Creative Design en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Digital Creative Design en Opdrachtgever zullen direct na de vernietiging van de betreffende bepaling met elkaar in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

5. Toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes en overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes van Digital Creative Design zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is bepaald, en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van het aanbod, tenzij in de aanbieding en/of offerte anders is aangegeven.

2. De prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van Digital Creative Design zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is bepaald.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige of aanvullende opdrachten.

4. De overeenkomst komt tot stand door de tijdige en volledige aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Digital Creatieve Design, waarbij Digital Creative Design niet eerder aan de overeenkomst is gebonden nadat zij de aan haar gegeven opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

5. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Digital Creative Design, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Digital Creative Design dit schriftelijk aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Digital Creative Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Wijziging(en) in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Digital Creative Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijziging(en) middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk en gezamenlijk door beide partijen zijn aanvaard en vastgelegd.

8. Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9 lid 3 van deze algemene voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

9. De eventuele instructies van Digital Creative Design omtrent de opbouw en voorbereiding van de overeenkomst, zoals vermeld in het orderformulier van Digital Creative Design en/of in het voorkomende geval (aanvullend) op verzoek van de Opdrachtgever via e-mail, telefoon, Whatsapp, Facebook, of andere communicatiemogelijkheden, maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Digital Creative Design zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren en streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover mogelijk en noodzakelijk zal Digital Creative Design de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Digital Creative Design het recht de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden door derden te laten verrichten. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Digital Creative Design -indien redelijkerwijs noodzakelijk- steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. Digital Creative Design blijft in het geval van inschakeling van derden altijd eindverantwoordelijke voor het werk.

3. Indien in het kader van de overeenkomst door Digital Creative Design of door Digital Creative Design ingeschakelde derde(n) werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die personen in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4. Digital Creative Design mag de door hem voor de Opdrachtgever uitgevoerde diensten gebruiken voor promotie en/of publiciteit van Digital Creative Design, tenzij anders met de Opdrachtgever is afgesproken.

5. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Digital Creative Design het recht Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Digital Creative Design daar een overeenkomst voor heeft, zonder de aanvaarde offerte te hoeven overleggen.

6. Digital Creative Design is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website van Opdrachtgever, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst tussen Digitale Creative Design en Opdrachtgever is gesloten. Tevens is Digital Creative Design niet verantwoordelijk voor door derden uitgevoerde back-up(s) van de website van Opdrachtgever, hosting door derden, beveiliging tegen virussen en/of hacken, etc..

7. Indien Opdrachtgever een abonnement van Digital Creative Design afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Digital Creative Design zijn inbegrepen, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Digital Creative Design. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Digital Creative Design maximaal 30 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer Opdrachtgever één of meerdere maanden geen gebruik maakt van deze service van het abonnement.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever draagt -conform instructie van Digital Creative Design- zorg voor tijdige en juiste aanlevering van het voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs benodigde materiaal en/of gegevens. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs benodigde materiaal en/of gegevens niet tijdig door de Opdrachtgever aan Digital Creative Design zijn verstrekt, heeft Digital Creative Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de benodigde gegevens wel door de Opdrachtgever zijn verstrekt. Tevens is de Opdrachtgever onmiddellijk de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten c.q. schade aan Digital Creative Design verschuldigd.

2. Opdrachtgever is verplicht de instructies van Digital Creative Design omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen. De Opdrachtgever is bijvoorbeeld gehouden een lege webhosting omgeving aan Digitale Creative Design beschikbaar te stellen, indien de website bij een derde is gebouwd c.q. wordt gehost. Tevens is de Opdrachtgever gehouden de FTP-gegevens, database-gegevens, login-gegevens van de benodigde accounts, afbeeldingen en teksten, etc., aan Digital Creative Design aan te leveren.

3. Opdrachtgever is verplicht tijdig schriftelijk wijziging(en) in zijn contactgegevens aan Digital Creative Design door te geven.

Artikel 6. Meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor behoorlijke uitvoering nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dientengevolge gezamenlijk schriftelijk wijzigen en/of aanvullen.

2. Meerwerk wordt door Digital Creative Design bij de Opdrachtgever gefactureerd op basis van nacalculatie.

3. Indien in de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en het voor behoorlijke uitvoering nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Digital Creative Design Opdrachtgever van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst, alsmede in hoeverre dit een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

Artikel 7. Prijzen, facturatie en betaling

1. De door de Opdrachtgever aan Digital Creative Design verschuldigde prijs wordt in de overeenkomst als vaste prijs overeengekomen. Voor aanvang van de werkzaamheden van Digital Creative Design dient Opdrachtgever 25 % van de overeengekomen prijs te betalen. Zodra 50% van de werkzaamheden door Digital Creative Design is uitgevoerd, dient Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs te betalen. Zodra 75% van de werkzaamheden door Digital Creative Design is uitgevoerd, dient Opdrachtgever de resterende 25% te betalen voor oplevering.

2. Bij opdrachten onder € 1500,= vindt facturering plaats in 2 delen van 50%. 50% voor aanvang van de opdracht en 50% welke betaald dient te zijn voor oplevering.

3. Bij een dienst/factuur onder € 750,= vindt facturering plaats bij aanvang van de werkzaamheden. Oplevering vindt niet eerder plaats dan betaling is voldaan.

4. Indien er een abonnement is afgesloten dient betaling vooraf per maand te geschieden.

5. Indien geen vaste prijs of abonnement overeengekomen is, factureert Digital Creative Design na realisatie van zijn werkzaamheden bij de Opdrachtgever op basis van zijn daadwerkelijk bestede tijd tegen zijn normaal geldende uurtarief.

6. Digital Creative Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de door hem opgegeven prijzen tijdens de duur van de overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Digital Creative Design toenemen als gevolg van buiten haar invloed liggende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in geval van stijging in de loonkosten en/of van de (materiaal)prijzen, of in geval van wijziging in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Digital Creative Design gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

7. Oplevering van de werkzaamheden vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen van de betreffende overeenkomst.

8. Betaling van een factuur of termijn van Digital Creative Design dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum of vervaldatum van de termijn te geschieden op de door Digital Creative Design aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

9. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag(en) niet binnen de overeengekomen termijn aan Digital Creative Design betaalt, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. De Opdrachtgever is in dat geval tevens contractuele rente over het verschuldigde bedrag(en) verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand, alsmede buitengerechtelijke kosten van 15% over het verschuldigde bedrag(en) met een minimum van € 40,-, alsmede deurwaarders- en gerechtelijke kosten. Bij diensten en/of websites met betaaltermijnen, worden tevens de resterende maandtermijnen per direct opeisbaar en zullen binnen 7 dagen betaald dienen te worden.

10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting nimmer op.

11. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Digital Creative Design wordt hierbij uitgesloten.

12. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag door de Opdrachtgever verplicht Digital Creative Design niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de overeenkomst. De Opdrachtgever kan in voorkomende gevallen geen aanspraak meer maken op reeds voldane bedragen c.q. termijnen daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Digital Creative Design.

13. De vordering tot betaling van het volledig door de Opdrachtgever aan Digital Creative Design verschuldigde bedrag(en) is direct en volledig opeisbaar zodra de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien Opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 8. Duur, opschorting en ontbinding

1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten, waardoor het Opdrachtgever niet toegestaan is zonder volledige schadeloosstelling te allen tijde de overeenkomst(en) op te zeggen.

2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben een looptijd van 1 of 2 jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. De opzegtermijn is 2 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst bij stilzwijgende verlenging na de eerste periode van 1 jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het verstrijken van het eerste jaar of daarna. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van 1 jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4. Digital Creative Design is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, zoals het tijdelijk of geheel buiten gebruik stellen van de door hem geleverde goederen en diensten (met voorafgaande mededeling aan de Opdrachtgever, voor zover dit in redelijkheid van Digital Creative Design kan worden verlangd), en/of de overeenkomst te ontbinden indien:

a. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk nakomt;

b. Digital Creative Design na het sluiten van de overeenkomst(en) goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk zal nakomen;

c. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien Opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

d. zich omstandigheden voordoen, waaronder overmacht, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst(en) in redelijkheid niet mag worden verwacht. Ongeacht de opschorting en/of ontbinding blijft de Opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag(en) aan Digital Creative Design te betalen.

5. Indien de overeenkomst(en) wordt ontbonden, is het verschuldigde uit hoofde van de gehele overeenkomst direct door Digital Creative Design opeisbaar.

Artikel 9. Levering en risico-overgang

1. Digital Creative Design rekent een oplevertermijn van vier tot acht weken, te rekenen vanaf betaling van de eerste termijn en vanaf het moment dat de Opdrachtgever alle benodigde documenten en gegevens zoals genoemd in artikel 5 aan Digital Creative Design heeft aangeleverd, tenzij anders is overeengekomen. Bij een afwijkende oplevertermijn, zoals bijvoorbeeld bij spoedopdrachten, geldt dat deze termijn onder voorbehoud is. Digital Creative Design zal zich inspannen binnen een redelijke termijn op te leveren. Een oplevertermijn is nimmer een fatale termijn.

2. Overschrijding van de oplevertermijn geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

3. De Opdrachtgever ontvangt, voor zover gezien de op te leveren goederen en/of diensten redelijkerwijs mogelijk is, vóór de definitieve oplevering ter goedkeuring een concept van de te leveren goederen en/of diensten. Bij definitieve oplevering van de goederen en/of diensten ontvangt de Opdrachtgever van Digital Creative Design een opleverdocument. In het geval van oplevering van een spoedopdracht geldt het akkoord per e-mail van de Opdrachtgever tevens als oplevering. Na instemming van de Opdrachtgever met de definitieve oplevering kan Digital Creative Design niet worden aangesproken op (onderdelen van) deze geleverde goederen en/of diensten.

4. Na oplevering van de goederen en/of diensten door Digital Creative Design komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Digital Creative Design, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is alleen Digital Creative Design daartoe bevoegd. 2. De door Digital Creative Design bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates, programma’s, design en tekst, blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Digital Creative Design.

3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Digital Creative Design te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden dan wel verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Creative Design het werk zonder vermelding van de naam van Digital Creative Design openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectueel eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Digital Creative Design van enige aanspraak van derden. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Digital Creative Design sluit met haar Opdrachtgever.

6. Alle door Digital Creative Design ontwikkelde website en/of promotiematerialen kunnen door Digital Creative Design voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. In geval van aansprakelijkheid van Digital Creative Design, dan is de aansprakelijkheid van Digital Creative Design in geval van directe schade beperkt tot maximaal de dekking en uitkering door de verzekeraar van Digital Creative Design in de betreffende aansprakelijkheidszaak, althans maximaal 65% van de overeengekomen vaste prijs van de overeenkomst dan wel maximaal het meest recente in rekening gebracht maandbedrag van het abonnement, maar niet meer dan het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

2. Behoudens opzet of grove schuld is Digital Creative Design nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade.

3. De Opdrachtgever is verplicht Digital Creative Design te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van directe en/of indirecte schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Digital Creative Design in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

4. Digital Creative Design is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Digital Creative Design kenbaar behoorde te zijn.

5. Digital Creative Design maakt geheel of gedeeltelijk gebruik van goederen en/of diensten van derden. Daarbij geldt dat Digitale Creative Design niet aansprakelijk is:

a. voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectueel eigendom van derden die via Digital Creative Design aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

b. voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Digital Creative Design geen invloed kan uitoefenen;

c. voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Digital Creative Design bij de Opdrachtgever doorgevoerd;

Artikel 12. Privacy bepalingen

1. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever worden door Digital Creative Design gebruikt voor aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting en voor de correcte uitvoering van zijn werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.

2. De persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van Opdrachtgever blijven vertrouwelijk. Digital Creative Design verstrekt informatie zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op al de aanbiedingen/offertes, de met Digitale Creative Design gesloten overeenkomst(en), deze algemene voorwaarden en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3. Alle geschillen tussen Digital Creative Design en Opdrachtgever die ontstaan over het aanbod, de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden, en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Hertogenbosch.

Digital Creative Design kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.